The Editors-in-Chief of 75 years of Voprosy istorii

1926-1930 Andrei Vasilievich Shestakov

1930-1932 Mikhail Nikolaevich Pokrovskiy

1933-1938 Nikolai Mikhailovich Lukin

1938-1944 Emeliyan Mikhailovich Yaroslavskiy

1945-1949 Vyacheslav Petrovich Volgin

1949-1950 Alexander Dmitrievich Udaltsov

1950-1953 Petr Nikolaevich Tretyakov

1953-1957 Anna Mikhailovna Pankratova

1958-1960 Sergei Fedorovich Naida

1960- 1987 Vladimir Grigorievich Trukhanovskiy

From 1987 Akhmed Akhmedovich Iskenderov